(0 312) 425 02 04
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

Anasayfa » Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

Uzman Mutaalası Özel bilirkişi raporu, güvenilir uzman görüşü , Hukuki uyuşmazlıklarda Hâkimin Hukuk bilgisi dışında kalan özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, somut uyuşmazlığa ilişkin, konusunda uzman kişi ve kurumlara hazırlatılarak dosyaya sunulan bilimsel bir rapordur.

Firmamızdan Özel Bilirkişi Raporu Hazırlatmak ?

Dijital delillerin incelenmesi kapsamında (Teknik, Mali ve Hukuki) Uzman Bilirkişi ihtiyacınıza uygun, güvenilir, bilimsel özel Uzman Görüşü (mütalaa) hazırlayarak kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

DataBase Adli Bilişim Laboratuvarı, Uzman görüşü hizmeti almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile hukuk büroları ve avukatlara hizmet vermektedir.

Sürmekte olan davalarınızda Özel Uzman Mütalaası hazırlayarak dava sürecinde elinizdeki delilleri güçlendirebilir, mevcut bilirkişi raporuna itiraz edebilir, dava sürecinizi hızlandırarak, doğru ve bilimsel delillerle olay ve kendinizi en doğru şekilde ifade edebilirsiniz.

indir Database.com.tr

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

Uzman Mütalaasının hukuki dayanağı nedir?

Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.

Uzman mütalaası “hukuki danışmanlık” mıdır?

Uzman mütalaası mevzuatta ön görülmüş bir hukuk kurumudur. Hukuki danışmanlık değildir. Özel ve Teknik bilgi gerektiren konularla sınırlı olarak hazırlanır. Hukuk danışmanlığı yalnızca avukatlardan alınabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi gerektiren konularda uzman tanık raporu düzenlenemez.

Uzman mütalaası dava kazandırır mı?

Uzman mütalaası, uyuşmazlık konusu olayın, bilimsel ve teknik gerekçelerle açıklanarak objektif ve denetime elverişli bir belgedir. Uzmanın uyuşmazlığın teknik boyutu ile ilgi görüşleri hâkimi bağlayıcı değildir.

Rapor ücreti yargılama gideri midir? Dava sonunda karşı taraftan talep edilebilir mi?

Uzman görüşüne başvuracak tarafın bu konudaki gerekli masrafları kendisinin karşılayacağı doğaldır. Mahkemeden veya karşı taraftan bu giderlerle ilgili herhangi bir talepte bulunulamaz ve bu giderler yargılama giderleri içerisinde sayılmaz.

Raporumu ne zaman teslim alabilirim?

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu  hazırlığında ve tesliminde süreyi danışanların kendilerinden istenen evrakları, dijital incelenecek cihazları teslim zamanları belirleyici rol oynamaktadır. Evrakların ve cihazların tarafımıza tam ve eksiksiz olarak teslimini takiben kendilerine bir fiyat teklifi gönderilmektedir. Teslim bilgisi de bu teklifin içerisinde ayrıntılı olarak bildirilmektedir.

Uzman Görüşü Hizmeti Aşamaları

Danışan ile DataBase Adli Bilişim Laboratuvarı uzmanları bir toplantı düzenleyerek konu hakkında detaylı bir Ön Görüşme yaparlar.

Ön Görüşme neticesinde alınan detaylı bilgiler ve evraklar bir araya getirilerek konu ile ilgili bir proje başlatılır ve Araştırmaya başlanır.

Yapılan araştırma neticesinde uzmanlar tarafından rapor yazma bedeli ve teslim tarihi Proje Yöneticisine bildirilir. Bu veriler ışığında hazırlanan fiyat ve teslim tarihini içeren Teklif danışana sunulur.

Verilen teklifin onaylanması neticesinde teklifte belirtilen söz konusu Ücret Danışan tarafından DataBase Adli Bilişim firması banka hesabına yatırılır.

Verilen belgeler doğrultusunda Rapor Yazımına başlanır. Uzman tarafından dosya hakkında talep edilebilecek her türlü ek bilgi ve belge danışandan talep edilir.

Yazılan rapor DataBase Adli Bilişim Laboratuvarı uzmanı tarafından Islak İmzalı bir şekilde 3 nüsha halinde Danışana Teslim edilir.

Dava dosyalarınızda dijital delilleri uzmanlarımız tarafından inceleniyor, ve rapor halinde sizlere sunuyoruz.  Daha Fazla bilgi için diğer sayfamıza bakabilirsiniz..

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

Özel Bilirkişi Raporu Davanın Seyrini Bile Değiştirebiliyor! 

HUMK’ta olmayan ama HMK ile birlikte usul hukukumuza girecek olan yeni kurumlardan birisi de uzman görüşü kurumudur. Kanunun gerekçesinde söylediği gibi uzman görüşü, bilirkişilikten farklı bir kurumdur.

Uzman görüşü HMK madde 293’te düzenlenmektedir. Bu maddeye göre;

(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz, şeklinde düzenlenmektedir.

293/1’e göre; tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel mütalaa alabileceği de düzenlenmektedir. Ayrıca, kişilere uzman görüşüne başvurulduğunda yeni bir süre verilemeyecektir. Maddenin gerekçesinde belirttiği gibi hakim dosyaya sunulan uzman görüşünü serbestçe takdir edecektir.

293/2’de ise uzman kişinin mahkemede talep üzerine veya re’sen dinlenebileceği belirtilmiştir.

293/son fıkrada ise geçerli özrü olmadan gelmeyen uzman kişinin hazırladığı rapor mahkeme tarafından değerlendirmeye tabii tutulamayacağı belirtilmiştir. HMK 285.madde ile bilirkişinin hukuki sorumluluğuna özel bir düzenleme getirilmiştir

Hukukumuzda önemli kurumlardan olan bilirkişiliğin ne HUMK’ta ne de HMK’ta tanımının yapıldığını görmekteyiz. Maddeler de sadece özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde bilirkişiye başvurulacağı belirtilmektedir

Bilirkişi seçiminde HMK 268/1’de;mahkemelerin, bilirkişileri görevlendirilmesinde yargı çevreleri içinde yer aldıkları bölge adliye mahkemeleri adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek bilirkişi listelerinin gözetilmesi esası hüküm altına alınmıştır.

Bilirkişiliğin tarafsızlığını ve dürüstlüğünü sağlamak üzere kabul edilen kurumlardan birisi olan bilirkişinin reddi konusunda bir takım değişikler bulunmaktadır. Üç günlük sürenin bir haftaya çıktığını görmekteyiz. Üç günlük sürenin ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılması şartı getirilmiştir.

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporunda , Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar madde de detaylı şekilde gösterilmiştir.

HMK’ta HUMK 281’den farklı olarak HMK 274’de üç aylık sürenin bilirkişinin talebi üzerine üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. Aynı şekilde 274/2’de belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişinin görevden alınıp yerine başka bir kimse bilirkişi olarak görevlendirilebilir, hükmü yer almaktadır. Bilirkişi raporuna itiraz süresinin bir haftadan iki haftaya çıktığını görmekteyiz.

HUMK 286/1’de bilirkişinin oy ve görüşleri hakimi bağlamaz, hükmü yer almaktadır. HMK 282’de aynı anlamın çıktığını görmekteyiz sadece, diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirebileceği yazılmaktadır

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu, Bilirkişinin ücreti konusunda önemli bir değişiklik olmadığını görmekteyiz, sadece diğer giderlerinin de ödeneceği belirtilmektedir.

HMK 285.madde ile bilirkişinin hukuki sorumluluğuna özel bir düzenleme getirilmiştir. Aynı zamanda HMK 284’de yeni bir düzenleme ve maddeye göre; bilirkişilerin Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi olduğu ifade edilmiştir. Bknz. Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

HMK 286 ile de davaların açılacağı mahkemeler başlığıyla özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu madde ile yetkili ve görevli yargı yeri belirtilmiştir.

HUMK’ta yer almayan ama HMK’ta düzenlenen yeni kanun maddelerimiz vardır. Bunlar HMK 275’te bilirkişinin haber verme yükümlülüğü, HMK 276’da bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü ve HMK 277’de düzenlenen bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü yeni kanun maddelerimizdir.

HMK 278’de bilirkişinin yetkileri başlığıyla HUMK’tan farklı olarak yeni bir düzenleme daha getirilmiştir.

HUMK’ta olmayan ama HMK ile birlikte usul hukukumuza girecek olan yeni kurumlardan birisi de uzman görüşü kurumudur.

Kanunun gerekçesinde söylediği gibi uzman görüşü, bilirkişilikten farklı bir kurumdur. HMK 293/1’e göre; tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel mütalaa alabileceği de düzenlenmektedir. Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu

Uzman Mutaalasi Ozel Bilirkisi Raporu

Uzman Mutaalasi Ozel Bilirkisi Raporu

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu Nedir?

Uzman ve deneyimli kişilerden alınan uzman mutaalası raporu, mahkemeye sunulabilir. Uzman mutaalası özel bilirkişi raporu da bilirkişi raporu gibi mahkeme taraflarının taleplerine yanıt verecek ölçüde empatik ve başarılı raporlardır.

DataBase, Appla Mac veri kurtarma hizmeti, sunucu server veri kurtarma hizmeti, harddisk veri kurtarma hizmeti gibi birçok alanda en iyi hizmeti sunan veri kurtarma merkezi olarak dikkat çeker. Öte yandan firmamız, uzman mutaalası özel bilirkişi raporu söz konusu olduğunda da istek ve beklentilerinizi maksimum oranda karşılayacak çalışmalar ortaya koyar. Yalnızca sabit disk veri kurtarma ve harddisk veri kurtarma gibi alanlarda değil, diğer yandan adli bilişim kategorisinde de çok çeşitli hizmetler sağlamaktayız.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 67/6 numaralı maddede açıklananlara göre savcı, şüpheli, sanık, vekil, katılan, müdafi ya da kanuncu temsilci, yargılama hususu olayla alakalı olarak ya da bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere veya bilirkişi raporuyla ilgili, uzmanından bilimsel mütalaa alabilir. Yalnızca bu sebeple ek süre istenememektedir.

Uzman mutaalası özel bilirkişi raporu

Ayrıca, bilirkişi raporu takdiri deliller arasında sayılır. Mahkeme hakimi bilirkişi raporuyla bağlı olmamaktadır. Dava dosyasındaki diğer deliller gibi bilirkişi raporu takdiri de mahkeme hakimine kalmış durumdadır. Fakat hakimler, çözümü uzmanlık, teknik bilgi ve özel bilgi gerektiren durumlarda bilirkişiye başvurduklarından ötürü genel olarak kararlarını da bilirkişi raporlarına dayandırırlar.

Eğer ki, bilirkişi raporu gerçeği yansıtmıyor ise farklı durumlar devreye girer. Bu tür durumlarda raporun gerçek olmadığını düşünen taraf, kanun gereği uzman mutaalası özel bilirkişi raporu alabilir. Uzman mutaalasının bilirkişi raporundan evvel bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak amacıyla ya da bilirkişi raporundan sonra, bilirkişi raporundaki çelişkileri ya da hataları ortaya koymak için alınması söz konusu olabilir.

İsteyen taraf, alanında uzmanlığı ile bilinen bir birey ya da kurumdan dava konusu ile alakalı olarak uzman mutaalası özel bilirkişi raporu alarak, ilgili raporu dava dosyasına delil şeklinde sunabilir. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi ile tarafların kendi tercih edecekleri herhangi bir uzmandan alınan uzman mutaalası özel bilirkişi raporu arasında bir fark bulunmaz. Çünkü her ikisi de mahkeme nezdinde takdiri deliller arasında yer alır.

Uzman mutaalası özel bilirkişi raporu hususu, aslında bilirkişilik kurumunun otokontrol sistemi olarak görülür. Diğer yandan da özel bilirkişilik kurumunun uygulamaya geçmesi manasına gelir. Kimi zaman hatalı bilirkişi raporu nedeniyle dava kaybedilebilir. Ancak, uzman mütalaası ile bu tür durumların önüne geçilebilir.

Uzman Mutaalası Özel Bilirkişi Raporu İçin Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Çeşitli durumlarda uzman mutaalası özel bilirkişi raporu gerekir. Hem CMK hem de HMK’ya göre uzman görüşü alabilmek adına taraflara süre verilmemektedir. Aynı zamanda yargı da ertelenmemektedir. Yasada belirtilmese de davanın her aşamasında uzman görüşünün alınması oldukça önemlidir. Uzman mutaala raporu alınarak, bu rapor mahkemeye delil şeklinde sunulabilir. Resmi ve özel kurumlar, davacılar, davalılar, avukatlar ve hukuk büroları, dava açılmadan önce ve dava açıldıktan sonra, hatta dava esnasında bile bilirkişi raporu almalarının ardından uzman mütalaa raporu da alabilirler. Bu raporu delil şeklinde mahkemeye verebilirler.

Uzman Mütalaa Raporu Neden Önemli?

Uzman mutaalası özel bilirkişi raporu

uzman mutaalası özel bilirkişi raporu, hukuksal problemlerin çözümünde hakime destek olan ve yol gösteren takdiri delil olarak kabul edilir. Mutalaa raporunun bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere ya da sonra, bilirkişi raporundaki çelişki ya da hataları ortaya çıkarmak amacı ile alınması söz konusudur.

Mahkeme tarafından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi durumunda, dosyaya sunulan mütalaa raporu, bilirkişinin kanaatinin oluşmasında ve hazırladığı raporun oluşturulmasındaki etkisi oldukça fazladır. Gene dava açılmadan açılacak olan bilirkişi raporu, davanın temel dayanağı olabilmekte ve ileri sürülen iddialın delille desteklenmesi mümkün hale gelmektedir.

Uzman mutaala raporu ile bilirkişi raporunun çelişmesi durumunda, hakimin bu çelişkinin giderilmesini sağlaması lazımdır. Aksi durumda hakimin vermiş olduğu karar bir üst mahkemece bozulabilir ve dava dosyası, davaya bakan hakime iletilerek, hakimin vermiş olduğu kararı yeniden gözden geçirmesi ve hukuka uyum sağlayan karar vermesi istenir.

DataBase olarak; veri kurtarma yazılımı, veri kurtarma programları, veri kurtarma İstanbul, RAW disk kurtarma ve harddisk veri kurtarma gibi birçok alanda hizmet sunuyoruz. Firmamız aynı zamanda adli bilişim alanında da aktif rol oynar. Uzman mutaalası özel bilirkişi raporu için bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

Hemen Ara 0312 425 02 04
Whatsapp Hattı